Pro údržbu a aktualizace aplikace je vyhrazeno každé pondělí od 20 do 21 hodin – v té době prosíme zejména neprovádějte importy.
The database is maintained and updated every Monday from 8 to 9 pm – please do not import any data during this time.

Pladias - databáze české flóry a vegetace

Přístup do vnitřní části databáze

Pladias Database of the Czech Flora and Vegetation

Access to the internal part of the database

Vstupem do databáze Pladias se zavazuji dodržovat pravidla pro nakládání s daty uvedené v tomto dokumentu a beru na vědomí právní důsledky z nedodržení těchto pravidel. Podrobná pravidla pro užití databáze Pladiasu jsou popsána zde.

Přístup do vnitřní části databáze může udělit Řídící rada databáze Pladias. Žádosti o přístup do části databáze s nálezovými daty přijímá Zdeněk Kaplan a žádosti o přístup do části s vlastnostmi druhů přijímá Milan Chytrý . Každá žádost musí obsahovat vymezení rozsahu potřebných data, popis účelu jejich použití a specifikaci plánovaného výsledku. Pokud se při využití dat předpokládá spolupráce i jiných osob, než je žadatel, je nutné uvést jejich jmenný seznam.


Entering the Pladias database, I agree with and undertake to follow the Pladias Database Management and Access Rules.

Access to the internal part of the database is subject to approval by the Governing Board of the Pladias Database. Applications for access to the plant distribution data can be submitted to Zdeněk Kaplan and applications for access to the plant trait data to Milan Chytrý . Each application has to contain a delimitation of the extent of the required data, a description of the purpose of their use, and a specification of the planned result. If the expected data use assumes the cooperation of other people than the applicant, their nominal list is added to the application.


Veřejná aplikace se nachází zde.

The public web is located here.