Pro údržbu a aktualizace aplikace je vyhrazeno každé pondělí od 20 do 21 hodin – v tomto čase prosíme zejména neprovádějte importy.
The database is maintained and updated every Monday from 8 to 9 pm – please do not import any data during this time.

Přihlášením se do aplikace PLADIAS se zavazuji plnit podmínky nakládání s daty uvedené v tomto dokumentu a beru na vědomí právní důsledky z nedodržení těchto pravidel. Podrobná pravidla pro užití obsahu databáze Pladiasu jsou popsána zde.

Přístup do vnitřní části databáze může udělit Řídící rada projektu Pladias. Žádosti o přístup do části databáze s nálezovými daty přijímá Zdeněk Kaplan a žádosti o přístup do části s vlastnostmi druhů přijímá Milan Chytrý . Každá žádost musí obsahovat popis účelu, k jakému jsou neveřejná data potřebná.


My registration to the PLADIAS database means that I agree with and follow the Pladias Database Management and Access Rules.

Access to the internal part of the database is subject to the approval by the Governing Board of the Pladias Database. Applications for access to the plant distribution data can be submitted to Zdeněk Kaplan and applications for access to the plant trait data to Milan Chytrý . Each application has to contain description of the purpose for which the non-public data are needed.


Veřejná aplikace se nachází zde.

Public web is located here.